Algemene Voorwaarden FairFriends

FairFriends is een online platform voor iedereen die om de wereld geeft. Door bewust te produceren en bewust te leven. Door verantwoording te nemen en anderen een toekomst te geven. Door te leren en anderen te motiveren en stimuleren de wereld beter achter te laten dan die nu is. Deze filosofie is een leidraad binnen deze Algemene Voorwaarden.

Definities

Algemene Voorwaarden: de algemene voorwaarden van FairFriends, versie april 2014, en waarvan drie bijzondere bepalingen deel uitmaken.

Bijzondere Bepalingen:
FairFriends & Productaanbieder (bedrijven)
FairFriends & Projectaanbieder (stichtingen)
FairFriends & Klant

Certificaathoudersoverleg: Een jaarlijkse vergadering van investeerders in FairFriends, gehouden in het eerste kwartaal.

Dienst: het ter beschikking stellen en het onderhouden van een website waarop Productaanbieders hun producten kunnen aanbieden, Projectaanbieders hun projecten kunnen presenteren en Klanten producten kunnen kopen danwel donaties kunnen doen.

Dropshipping: Het verzenden van de door de Klant bestelde producten door de betreffende Productaanbieder. Naast verzending vanuit het centrale FairFriends magazijn de mogelijkheid om fysieke producten naar de Klant te verzenden.

FairFriends: FairFriends BV, in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder de naam FairFriends BV onder nummer 57563802, kantoor­houdende te Soest aan de Hofstedering 48 en statutair gevestigd te Soest.

Klant: Een bezoeker van het FairFriends platform die overgaat tot het kopen van een product van een van de Productaanbieders, en/of het doneren van een geldbedrag aan een van de projecten.

Klantaccount: Een account dat de klant online kan aanmaken om op eenvoudige wijze van de diensten van FairFriends gebruik te maken. Dit account kan de klant te allen tijde beëindigen. Via het Klantaccount kan een product worden aangekocht en/of geld worden gedoneerd aan een project.

Jaarbijdrage: De bijdrage voor gebruik van het Verkoopaccount die FairFriends jaarlijks in rekening brengt.

Partijen: FairFriends en Productaanbieder (in het geval van een Verkoopaccount), ofwel (Stichting) FairFriends Foundation en Projectaanbieder (in het geval van een Projectaccount), ofwel FairFriends en Klant (in het geval van een Klantaccount).

Plaatsingovereenkomst: Overeenkomst tussen de Projectaanbieder en Stichting FairFriends Foundation, waarin de wederzijdse afspraken, rechten en plichten zijn vastgelegd.

Productaanbieder: De rechtspersoon die met FairFriends een Verkoopovereenkomst heeft gesloten voor het plaatsen van producten op de website van FairFriends.

Projectaanbieder: de rechtspersoon, in het bezit van een ANBI verklaring, die met Stichting FairFriends Foundation een Plaatsingsovereenkomst heeft gesloten voor het plaatsen van projecten op de website van FairFriends.

Projectaccount: Online omgeving waar vanuit een Projectaanbieder de informatievoorziening omtrent het project organiseert en inzage heeft in beschikbare managementinformatie.

Stichting FairFriends Foundation: De stichting met ANBI-erkenning die projecten van Projectaanbieders beoordeelt en accepteert, de voortgang monitort en de ontvangen donaties uitkeert aan de rechthebbende Projectaanbieder. Stichting FairFriends Foundation is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59473169.

Verkoopaccount: Online omgeving waar vanuit een Productaanbieder het aanbod organiseert en inzage heeft in beschikbare managementinformatie.

Verkoopovereenkomst: Overeenkomst tussen de Productaanbieder en FairFriends, waarin de wederzijdse afspraken, rechten en plichten zijn vastgelegd.

 

Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden bestaan uit vier delen:

A. Van toepassing op alle (rechts)betrekkingen;
B. Uitsluitend van toepassing is op de (rechts-)betrekkingen tussen FairFriends en de Productaanbieder (bedrijf); de Bijzondere Bepalingen FairFriends & Productaanbieder;
C. Uitsluitend van toepassing op de (rechts-)betrekkingen tussen FairFriends, Stichting FairFriends Foundation en de Projectaanbieder (stichting); de Bijzondere Bepalingen FairFriends & Projectaanbieder;
D. Een deel dat uitsluitend van toepassing is op de (rechts-)betrekkingen tussen FairFriends en de Klant, de Bijzondere Bepalingen FairFriends & Klant.

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, offertes en overeenkomsten met Productaanbieders, Projectaanbieders, Klanten en overige partijen, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeen is gekomen. (Algemene) voorwaarden van de Productaanbieders, Projectaanbieders, Klanten of andere partijen zijn uitsluitend van toepassing wanneer deze aanvullend zijn en niet in strijd met de Algemene Voorwaarden van FairFriends. Van de toepasselijkheid van (algemene) voorwaarden van derden wordt FairFriends vooraf op de hoogte gebracht en kunnen bezoekers van de website van FairFriends duidelijk kennis nemen.

Door gebruik te maken van een Verkoopaccount, Projectaccount of Klantaccount wordt akkoord gegaan met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden en de (van toepassing zijnde) Bijzondere Bepalingen.

 

A. Algemene bepalingen

0.1       Beschikbaarheid platform 
FairFriends is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de Dienst (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken dan wel de dienstverlening te beëindigen zonder voorafgaande opgaaf van redenen en zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens FairFriends ontstaat. FairFriends garandeert niet dat de Dienst van FairFriends te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is.

0.2       Veranderingen aan website
FairFriends is te allen tijde gerechtigd de website van FairFriends te veranderen.

0.3       Aansprakelijkheid
FairFriends en Stichting FairFriends Foundation zijn niet aansprakelijk voor de schade die is of zal ontstaan als het gevolg van het niet of het niet goed functioneren van de Dienst, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van FairFriends en/of Stichting FairFriends Foundation.

Indien FairFriends en/of Stichting FairFriends Foundation als gevolg van een aan haar toe te rekenen tekortkoming aansprakelijk is, zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot de directe zaakschade die in onmiddellijk verband staat met de tekortkoming. Aansprakelijkheid voor enige vorm van indirecte- of gevolgschade, waaronder winstderving en/of derving van toekomstige omzet en/of productieverlies en/of bedrijfsschade is uitgesloten.

0.4       Vrijwaring
Product- en Projectaanbieder zal FairFriends en Stichting FairFriends Foundation vrijwaren en gevrijwaard houden voor alle aanspraken van derden voor vergoeding van schade verband houdende met de over en weer tussen voornoemde partijen en tussen voornoemde partijen en FairFriends en/of Stichting FairFriends Foundation uit hoofde van enige overeenkomst of andere rechtsverhouding bestaande rechten en verplichtingen.

0.5       Opschorting en beëindiging overeenkomsten
In aanvulling op de andere (rechts-) middelen die FairFriends ten dienst staan, is FairFriends gerechtigd om de activiteiten, verricht door de Klant, Project- of Productaanbieder, in verband met FairFriends te beperken, het Verkoopaccount, Klantaccount of Projectaccount tijdelijk of blijvend stop te zetten en /of te verwijderen en/of verwijderd te houden, de bestanden, gegevens en/of materialen te verwijderen, de gebruikers van de site op de hoogte te stellen van de activiteiten, een waarschuwing te doen uitgaan en te weigeren om diensten aan de Klant, Project- of Productaanbieder of aan andere gebruikers van de site te verlenen, in het bijzonder maar niet daartoe beperkt, indien de Klant, Project- of Productaanbieder, of andere gebruiker(s) van de site:
       0.5.a    handelt(handelen) in strijd met de Algemene Voorwaarden en/of in strijd met de Bijzondere Bepalingen;
       0.5.b    FairFriends niet in staat is om enige gegevens die de Klant, Project- of Productaanbieder, of andere gebruiker(s) van de site aan FairFriends verstrekt, te verifiëren of te identificeren;
       0.5.c     FairFriends van mening is dat de handelingen van de Klant, Project- of Productaanbieder, of andere gebruiker(s) van de site schade of aansprakelijkheid aan zichzelf of aan andere gebruikers of aan FairFriends kan toebrengen. FairFriends zal hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk zijn.
       0.5.d    FairFriends een verzoek hiertoe ontvangt van Stichting FairFriends Foundation, voor zover dit een Projectaanbieder betreft.

0.6       Nietigverklaring 
Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig of onverbindend wordt verklaard, danwel wordt vernietigd, door een bevoegde rechter of bevoegd scheidsgerecht, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden geldig blijven, voorzover deze laatste bepalingen niet geacht moeten worden onverbrekelijk te zijn verbonden met de nietige of onverbindende bepalingen. In het geval dat de overige bepalingen geldig blijven, zullen Partijen zich inspannen om de nietige of onverbindende bepaling te vervangen door een geldige bepaling die de oorspronkelijke bedoeling van Partijen zoveel mogelijk tot uitdrukking brengt.

0.7       Toepasselijk recht
Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. Eventuele geschillen tussen partijen worden, tenzij anderszins overeengekomen, in eerste aanleg uitsluitend aanhangig gemaakt bij de rechtbank Midden-Nederland, behoudens de bevoegdheid van FairFriends om een geschil voor te leggen aan de rechter die zonder dit beding bevoegd zou zijn.

 

B. Bijzondere Bepalingen FairFriends & Productaanbieder (bedrijven)

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1       Toepassing
Deze Bijzondere Bepalingen FairFriends & Productaanbieder zijn van toepassing op de Dienst die door FairFriends worden aangeboden aan Productaanbieders.

1.2       Aanvaarding
Schriftelijke aanvaarding middels een getekend contract (Verkoopovereenkomst).

1.3       Afwijkingen
Van deze Bijzondere Bepalingen kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4       Wijzigingen
FairFriends heeft het recht deze bepalingen van tijd tot tijd te wijzigen. De gewijzigde bepalingen zullen van toepassing zijn zodra deze op de site zijn gepubliceerd en de Productaanbieder op de hoogte is gebracht. Indien de Productaanbieder daarna gebruik blijft maken van zijn Verkoopaccount aanvaardt deze daarmee de toepasselijkheid van de gewijzigde bepalingen.

1.5       Algemene voorwaarden
De Bijzondere Bepalingen FairFriends & Productaanbieder maken integraal deel uit van de Algemene Voorwaarden van FairFriends . Productaanbieder verplicht zich kennis te nemen van de Algemene Voorwaarden en hier naar te handelen.

1.6       Afwijkende voorwaarden
Indien Productaanbieder zelf voor de verzending zorgt van zijn producten naar de Klant (dropshipping) dan dient hij de Klant in zijn eigen shop op de hoogte te stellen van de verzend- en retourvoorwaarden, welke niet in strijd mogen zijn met de Algemene Voorwaarden van FairFriends en de Bijzondere Bepalingen FairFriends & Productaanbieder. 

Artikel 2. Verkoopaccount en shop

2.1       Verkoopaccount 
Iedere Productaanbieder dient een FairFriends Verkoopaccount te hebben voordat er een eigen shop kan worden aangemaakt. Met een Verkoopaccount kan Productaanbieder zijn producten en shop managen, resultaten bekijken, de voorraad bijhouden, meldingen instellen en via nieuwsberichten contact met Klanten onderhouden.

2.2       Shop
Op FairFriends krijgt elke Productaanbieder een eigen shop (inclusief URL) tot zijn beschikking.  

2.3       Verlening account
FairFriends is te allen tijde gerechtigd om, om haar moverende redenen, een Productaanbieder geen Verkoopaccount te verlenen. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn als FairFriends van mening is dat het merk en/of producten die Productaanbieder aanbiedt niet passen binnen de visie en het beeld dat FairFriends wilt creëren.

2.4       Aanvraag Verkoopaccount
De Productaanbieder verstrekt bij aanvraag van een Verkoopaccount de volgende informatie:
       2.1.1    kopie uittreksel Kamer van Koophandel (niet ouder dan 3 maanden);
       
2.1.2    kopie identiteitsbewijs van de aanvrager.

2.5       Beëindiging Verkoopaccount
Productaanbieder kan schriftelijk zijn Verkoopaccount per direct opzeggen. Er vindt echter geen restitutie plaats van de al gedane betaling(en) van de Jaarbijdrage. Op basis van de verkoopresultaten tot het moment van opzeggen zal FairFriends een eindafrekening overleggen.
FairFriends is te allen tijde gerechtigd een Verkoopaccount te beëindigen in geval van misbruik, onrespectvol handelen, of als er in strijd wordt gehandeld met de wet, openbare orde en indien Productaanbieder één of meerdere verplichtingen onder deze verkoopvoorwaarden niet nakomt. De Productaanbieder heeft in geen van deze gevallen recht op restitutie of enige vorm van schadevergoeding.

2.6       Verkoopaccount verantwoordelijkheid
De Productaanbieder is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens in zijn Verkoopaccount en shop.

2.7       Content 
Productaanbieder is zelf verantwoordelijk voor de content van zijn shop (logo, banner, (product)afbeeldingen, profiel, teksten). Productaanbieder zorgt voor een content dat in overeenstemming is met de eisen die FairFriends daaraan stelt. FairFriends behoudt zich het recht voor om content te verwijderen die niet bijdraagt aan de kwalitatieve uitstraling van FairFriends. Het is verboden om content te gebruiken dat lasterlijk, smadelijk, onrechtmatig bedreigend, kwetsend, obsceen en schadelijk is. Dergelijke content wordt direct van de website verwijderd, eventueel wordt het Verkoopaccount (tijdelijk) geblokkeerd.

2.8       Verantwoording content
De Productaanbieder garandeert dat de gebruikte content eigendom is van Productaanbieder, of door Productaanbieder onder licentie is verkregen, of dat Productaanbieder toestemming heeft van de rechtmatige eigenaar om deze content te gebruiken. De Productaanbieder is verantwoordelijk voor alle schade die derden lijden als gevolg van het feit dat FairFriends door de Productaanbieder verstrekte content heeft gebruikt voor de publicatie, promotie en verkoop van de producten en de Productaanbieder vrijwaart FairFriends van enige aanspraken met betrekking tot dergelijke schade.

2.9       Status van een shop
Een Productaanbieder dient bij dropshipping altijd te zorgen voor “bemensing” van zijn shop, of deze een afwezigheidstatus te geven indien bemanning niet aanwezig is (bijvoorbeeld tijdens vakantie).

2.10    Gebruik content
FairFriends is gerechtigd om content in te zetten voor marketing- en communicatie activiteiten bedoeld om FairFriends als geheel of de productcategorieën en producten specifiek te promoten.

2.11    Beeldmateriaal
De Productaanbieder publiceert in zijn shop goede productinformatie en hoogwaardig beeldmateriaal dat een vertrouwenwekkend beeld van het product alsook van de productie en de producent geeft. Het gebruik van foto en/of videomateriaal wordt daarbij gewaardeerd. Alvorens de content openbaar beschikbaar te stellen, heeft FairFriends het recht te beoordelen of de kwaliteit naar behoren is.

Artikel 3. Aanbod

3.1       Producten
Producten die door de Productaanbieder op FairFriends worden aangeboden zijn:
       3.1.a   Of door de Productaanbieder zelf geproduceerd
       3.1.b   Of, uitsluitend wanneer de producent in het buitenland is gevestigd, direct, zonder enige vorm van tussenhandel, bij de producent van het eindproduct ingekocht.

3.2       Fairtrade richtlijn
Bij de productie worden zoveel als mogelijk de fairtrade principes gehanteerd die zijn opgesteld door World Fair Trade Organization (WFTO) en/of Fairtrade International (FLO). De Productaanbieder spant zich maximaal en aantoonbaar in om verbeteringen door te voeren in het productieproces die goed zijn voor de medewerkers (bijvoorbeeld arbeidsomstandigheden en –voorwaarden), de samenleving (bijvoorbeeld scholing en medische zorg) en het milieu (bijvoorbeeld gebruik van natuurlijke energiebronnen en milieuvriendelijke productiemethoden).

3.3       Controle fairtrade productie
De Productaanbieder bezoekt de productielocatie minimaal éénmaal per jaar, of laat deze namens hem of namens een onafhankelijke (certificerings)organisatie door derden bezoeken, waarbij getoetst wordt of in lijn met de fairtrade beginselen wordt geproduceerd, danwel door de producent geïnvesteerd wordt om in die zin verbeteringen door te voeren. Van het bezoek wordt op de website van FairFriends verslag uitgebracht en wordt op verzoek van FairFriends aanvullende informatie verstrekt.

3.4       Merk
De producten van een Productaanbieder zijn herkenbaar door voering van een eigen merknaam. Per Verkoopaccount kan één merknaam worden gebruikt.

3.5       Productselectie
FairFriends accepteert primair producten waarvan FairFriends verwacht dat deze door de consument als een verrijking van het aanbod zullen worden beschouwd. FairFriends behoudt zich het recht voor om te allen tijde (bepaalde) producten van Productaanbieder voor (verdere) verkoop te weigeren indien zij van mening is dat deze niet bijdragen aan het FairFriends beleid en gevoel.

3.6       Verboden producten
Tabak, drugs, alcohol, wapens en producten die aanstootgevend, haatdragend, pornografisch zijn of tot het cultureel erfgoed behoren zijn uitgesloten, evenals producten die op basis van de geldende wet- en regelgeving niet mogen worden verkocht. Bij constatering zullen deze producten zullen per direct worden verwijderd, mogelijk wordt het Verkoopaccount (tijdelijk) geblokkeerd.

3.7       Productaansprakelijkheid
Productaanbieder is verantwoordelijk voor de kwaliteit en veiligheid van de producten die hij aanbiedt. FairFriends kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor schadelijke gebeurtenissen die voortvloeien uit gebruik van het product. Productaanbieder vrijwaart FairFriends ter zake van alle aanspraken van derden in deze.

3.8       Productvoorraad
Productaanbieder zorgt ervoor dat zijn aangeboden producten altijd up-to-date zijn en dat alleen die producten worden getoond die op voorraad zijn (Productaanbieder wordt in zijn Verkoopaccount in de gelegenheid gesteld zijn producten te beheren). Alle eventuele schade die voortvloeit uit het niet beschikbaar zijn van producten, is voor rekening van Productaanbieder.

3.9       Productinformatie 
Productaanbieder draagt er zorg voor dat de omschrijving van het aangeboden product overeenkomt met de werkelijkheid en derhalve juist en volledig is. Productaanbieder vermeldt bij ieder product informatie over de producent en productielocatie, zodanig dat onder andere de persoonlijke band met de producent blijkt.

3.10    Productprijs 
De Productaanbieder is vrij in het bepalen van de prijs van zijn product. De Productaanbieder mag het product echter zelf nergens anders goedkoper aanbieden. De prijs die bij FairFriends wordt getoond dient altijd de laagste prijs te zijn en inclusief BTW. Kortingsacties vormen een uitzondering hierop.

3.11    Verzendkosten
De Productaanbieder is bij dropshipping vrij in het bepalen van de verzendmethode. De verzendkosten worden door FairFriends uniform bepaald. De tarieven worden door het systeem bepaald, mede op basis van de door de Productaanbieder ingevoerde gegevens omtrent grootte en gewicht van het product. De actuele tarieven worden op de website van FairFriends vermeld.

Artikel 4. Bestelling en levering

4.1       Betaling 
Betaling door een Klant kan uitsluitend plaatsvinden aan FairFriends, via de door FairFriends aangeboden betaalmogelijkheden. FairFriends betaalt dit bedrag (met inhouding van de bemiddelingsbijdrage) maandelijks aan de Productaanbieder. De Productaanbieder is niet gerechtigd om rechtstreeks door de Klant aan hem gedane betalingen te accepteren.

4.2       Koopovereenkomst 
Een koopovereenkomst komt tot stand tussen de Productaanbieder en Klant zodra FairFriends de betaling van Klant heeft ontvangen en zowel aan Klant als Productaanbieder ter bevestiging een e-mail is verstuurd waarin de details van de bestelling worden getoond.

4.3       Afwikkeling bestelling 
Voor producten die vanuit het centraal magazijn worden verzonden, handelt FairFriends de verzending af. Productaanbieder is zelf verantwoordelijk voor de afwikkeling van de bestelling bij dropshipping.

4.4       Service- en service level
FairFriends hanteert een uniform servicelevel:
       4.4.a   Producten worden binnen twee werkdagen na aankoop verzonden naar de Klant, tenzij anders overeengekomen met de Klant.
       
4.4.b   Klantvragen of klachten (binnenkomend via FairFriends) worden binnen één werkdag beantwoord.
Bij alle verzendingen wordt uitsluitend de contactinformatie van FairFriends vermeld, eventueel de adresinformatie voor retourzendingen uitgezonderd.

4.5       Verzending
Productaanbieder zorgt ervoor dat het product met aandacht wordt verpakt, kant en klaar om in een verzenddoos of envelop te worden verzonden vanuit het FairFriends magazijn.
Als er sprake is van dropshipping, dan gebruikt Productaanbieder materialen die FairFriends daarvoor beschikbaar stelt.

4.6       Speciale verzendingen
Indien Productaanbieder producten in zijn shop heeft die van zodanige aard zijn dat reguliere magazijnverzending niet mogelijk is, kan Productaanbieder ervoor kiezen om de Klant contact met hem op te laten nemen om de bezorging af te spreken. Eventuele kosten voor bezorging worden kunnen in dat geval buiten FairFriends om aan de Klant door Productaanbieder gefactureerd. FairFriends biedt de mogelijkheid dit, na overleg, bij de productspecificaties op te nemen.

4.7       Pakbon/factuur
Met het pakket wordt een pakbon meegezonden. Bij dropshipping zal de Productaanbieder voor het verzenden van de bestelling gebruikmaken van de pakbon die daartoe digitaal aan de Productaanbieder ter beschikking wordt gesteld. Productaanbieder drukt deze pakbon op blanco papier af en zendt deze mee met de bestelling bij dropshipping.
De Klant ontvangt van FairFriends per email een factuur van de bestelling.

4.8       Problemen met de levering
Een Productaanbieder die de bestelling niet conform deze Algemene Voorwaarden, Bijzondere Bepaling en conform de redelijke verwachtingen van de Klant kan uitvoeren, informeert onverwijld FairFriends. FairFriends beoordeelt de situatie en neemt, primair vanuit het belang van de Klant, de best passende vervolgacties.

4.9       Verlies en diefstal
FairFriends is gevrijwaard van ieder risico op verlies en diefstal van goederen die door Productaanbieders zelf worden verzonden (dropshipping). Voor goederen die vanuit het centraal magazijn worden verzonden is FairFriends aansprakelijk vanaf levering van de goederen aan het centraal magazijn tot het moment dat de goederen zijn in ontvangst zijn genomen door een pakketbezorger danwel, in het geval van brievenbuspost, zijn verzonden.
Klanten die reclameren goederen niet te hebben ontvangen, krijgen hun aankoopbedrag binnen veertien dagen na schriftelijke melding bij FairFriends retour, tenzij door FairFriends of de Productaanbieder kan worden aangetoond dat het product is geleverd.

Artikel 5. Herroepingsrecht

5.1       Herroepingsrecht
De Klant heeft (behoudens het bepaalde in artikel 5.4 van deze Bijzondere Bepaling) het recht een product binnen veertien kalenderdagen (de minimale wettelijke termijn ingevolge artikel 7:46d BW) na ontvangst te retourneren (“herroepingsrecht”), zonder opgaaf van redenen, op voorwaarde dat het product zich in dezelfde staat bevindt als waarin de Klant het ontving en de Klant FairFriends binnen de gestelde termijn op de hoogte heeft gesteld.

5.2       Retourproces
Goederen worden geretourneerd naar het centraal magazijn, tenzij anders met de Productaanbieder is overeengekomen. FairFriends beoordeelt of, in geval aanspraak is gemaakt op het ‘herroepingsrecht’, het product in originele staat is teruggezonden en retourneert het aankoopbedrag, excl. de verzendkosten voor het retourzenden, in dat geval binnen veertien werkdagen.
De Klant heeft de plicht retourzendingen vooraf bij FairFriends te melden. Pas na goedkeuring door FairFriends kan tot retourneren worden overgegaan. FairFriends stelt de Productaanbieder per email onverwijld van dit voornemen, met opgaaf van reden, op de hoogte. Productaanbieder reageert binnen 24 uur met de gewenste oplossing en procedure indien de retourzending niet op grond van het 'herroepsrecht' tot stand komt. Komt de reactie na 24 uur, dan heeft FairFriends het recht een passende oplossing/procedure aan de Klant te bieden, waarbij FairFriends niet aansprakelijk is voor de (indirecte) kosten die daaruit voortvloeien.
Indien FairFriends, waar mogelijk in overleg met de Productaanbieder, tot (gedeeltelijke) terugbetaling besluit, vindt deze altijd door FairFriends plaats en wordt dit in afrekening met de Productaanbieder verwerkt.

5.3       Kosten in geval van herroeping
Ten hoogste de kosten van terugzending komen voor rekening van de Klant. Concreet betekent dit dat FairFriends de volgende terugbetalingen aan Klant doet:
       5.3.a   Indien de complete bestelling per Productaanbieder wordt geretourneerd, dan worden ook de initiële verzendkosten teruggestort.
       
5.3.b   Wordt een deel van de bestelling per Productaanbieder geretourneerd, dan wordt alleen het overeenkomstige productbedrag teruggestort.
       5.3.c   De Klant mag voor een voucher in plaats van terugstorten van het aankoopbedrag kiezen. In dat geval vergoedt FairFriends naast het aankoopbedrag en de verzendkosten (conform de regel als omschreven bij 5.3.a. en 5.3.b), ook, éénmalig, de verzendkosten voor het retourneren van het product(en), tot maximaal € 5,00 per pakket. De voucher is een half jaar geldig. De keuze voor een voucher vervalt bij bestellingen waarbij een voucher is ingewisseld.

5.4       Uitsluiting van herroepingrecht
Sommige producten zijn uitgesloten van retour, bijvoorbeeld producten die in opdracht van de Klant zijn gemaakt of bederfelijk zijn. De Productaanbieder meldt, wanneer de bepalingen omtrent het ‘herroepingsrecht’ dit toestaan, dit duidelijk en ondubbelzinnig aan de Klant bij de totstandkoming van de koopovereenkomst. FairFriends dient hiervan expliciet op de hoogte te worden gebracht.

 

 

Artikel 6. Vergoeding en betaling

6.1       Jaarbijdrage
De hoogte van de Jaarbijdrage wordt jaarlijks in het eerste kwartaal vastgesteld tijdens het Certificaathoudersoverleg. De abonnementsperiode is van 1 juli tot en met 30 juni. Bij toetreding wordt het bedrag naar rato berekend, gerekend vanaf de eerste dag van de maand waarin de overeenkomst wordt getekend.
De hoogte van de Jaarbijdrage is in de jaren na toetreding steeds afhankelijk van het verkoopresultaat in het voorgaande verkoopjaar, volgens de volgende berekening:
Op de Jaarbijdrage wordt jaarlijks een bedrag van 10% van het verkoopresultaat (excl. BTW) van de Productaanbieder in het voorgaande jaar in mindering gebracht, tot een maximum van de Jaarbijdrage.
De Jaarbijdrage dient door de Productaanbieder vooruit te worden betaald.

6.2       Bemiddelingsbijdrage
FairFriends bemiddelt in de betaling van het product tussen Klanten en Productaanbieders. Dit betekent dat FairFriends het bedrag dat de Klant betaalt, doorbetaalt aan Productaanbieders, met inhouding van de bemiddelingsbijdrage en eventuele kosten voor andere overeengekomen diensten, als vermeld in de overeenkomst met FairFriends. Dit bedrag wordt maandelijks verrekend met het totale transactiebedrag aan verkochte producten per Productaanbieder. De hoogte van de bemiddelingsbijdrage kan jaarlijks door FairFriends worden herzien en wordt vermeld in de Verkoopovereenkomst. Productaanbieder ontvangt hiervan bericht na het Certificaathoudersoverleg, jaarlijks in het eerste kwartaal. 

6.3       Verkoopprijs en donatie

De aan de Klant getoonde prijs op FairFriends.nl is inclusief het donatiebedrag. Dit bedrag vormt de grondslag voor het vaststellen van het donatiebedrag en de bemiddelingsbijdrage. Het bedrag dat de Productaanbieder ontvangt is gelijk aan aan de klant getoonde prijs min het donatiebedrag en min de bemiddelingsbijdrage, nader uitgewerkt in de overeenkomst met FairFriends.

6.4       Betaling door FairFriends
Maandelijks stelt FairFriends voor de Productaanbieder een overzicht (creditfactuur) op van verkochte producten, transactiebedragen en bemiddelingsbijdragen. Het totaalbedrag na verrekening van de bemiddelingsbijdrage, wordt maandelijks op rekening van de Productaanbieder gestort.  

6.5       Facturatie
Productaanbieder gaat ermee akkoord dat hij zijn (credit)facturen per email van FairFriends ontvangt. 

Artikel 7. Informatie en gebruik gegevens

7.1       Gebruik gegevens Klant
Productaanbieder zal uitsluitend gebruik maken van de NAW-gegevens van Klant voor zover dit noodzakelijk is in het kader van de bestelling. Productaanbieder zal deze gegevens niet gebruiken om de Klant te benaderen om de verkoop buiten FairFriends te laten plaatsvinden en om de Klant ongevraagde (commerciële) informatie te verstrekken. Productaanbieder zal deze gegevens niet aan derden ter beschikking stellen.  

7.2       Gebruik gegevens Productaanbieder
Productaanbieder stemt ermee in dat zijn NAW-gegevens aan de Klant kunnen worden verstrekt, voor zover dit voor de uitvoering van bestellingen noodzakelijk is. FairFriends gebruikt NAW-gegevens van Productaanbieder verder alleen om hem/haar te informeren over FairFriends en om betalingen te kunnen faciliteren. FairFriends stelt zonder toestemming geen gegevens van Productaanbieders beschikbaar aan derden.  

7.3       Juistheid gegevens
FairFriends staat op geen enkele wijze in voor de juistheid van de gegevens die door Klanten worden verstrekt.  

7.4       Content op derde sites
Indien de Productaanbieder besluit FairFriends-hosted content op een andere site te posten, moet er een link naar (een Productaanbieder pagina binnen) Fairfriends.nl bijstaan. Het is niet toegestaan om via Fairfriends.nl door te verwijzen (‘linken’) naar een andere website waar direct of indirect producten van de betreffende Productaanbieder kunnen worden gekocht.

7.5       Meldplicht
De Productaanbieder moet FairFriends onverwijld informeren zodra zijn bedrijf in surseance van betaling verkeert en/of faillissement is aangevraagd. Dit geldt ook als de Productaanbieder niet (meer) kan voldoen aan zijn/haar verplichtingen jegens FairFriends, zoals omgeschreven in de Algemene Voorwaarden. 

Artikel 8. Rol Productaanbieder

8.1       Ambassadeur
De Productaanbieder stelt zich op als ambassadeur van zijn/haar producten en van FairFriends. Dit uit zich onder meer in de uitmuntende wijze waarop het product wordt gepresenteerd, inclusief een enthousiasmerend verhaal achter het product.

8.2       Marketing
De Productaanbieder draagt positief en actief bij aan de PR en marketing van FairFriends.

8.3       Workshop
De Productaanbieder volgt op verzoek van FairFriends, tegen betaling, de FairFriends workshop, wanneer de inschrijving van zijn/haar verkooporganisatie bij de Kamer van Koophandel recenter dan één jaar voor aanmelding bij FairFriends heeft plaatsgevonden. Meer informatie over de kosten, plaats & tijd van de workshop worden door FairFriends aan de Productaanbieder verstrekt voor het afsluiten van de Verkoopovereenkomst.

8.4       Project
De Productaanbieder koppelt aan ieder product een project van een Projectaanbieder, naar eigen keuze. Hiermee wordt automatisch een donatie per verkocht artikel gedaan naar dit project, tot het moment waarop het totale aangevraagde projectbedrag is ingezameld (tenzij artikel 4.3 van de Bijzondere Bepalingen FairFriends & Projectaanbieder van toepassing is).

Artikel 9. Rol FairFriends

9.1       Transactie
De rol van FairFriends bij de verkoop van de producten is het met elkaar in contact brengen van vraag (Klant) en aanbod (Productaanbieders) en het faciliteren in een relatie tussen beide partijen, inclusief het uitvoeren van diensten die middels de Verkoopovereenkomst overeen zijn gekomen. FairFriends is jegens Productaanbieder op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige tekortkoming van de Klant in de nakoming van de Algemene Voorwaarden.

9.2       Marketing
FairFriends spant zich in om klanten naar FairFriends te trekken door middel van o.a. PR (online, pers, tijdschriften), nieuwsbrieven, affiliate marketing, gezamenlijke evenementen (vóór en door stakeholders) en social media, zoals blogging, facebook pagina’s en twitter feeds. FairFriends geeft geen garantie dat producten van een specifieke Productaanbieder in promotionele activiteiten worden meegenomen.  

9.3       Vragen en klachten over de Dienst van FairFriends
Voor vragen, advies en/of klachten over de Dienst kan Productaanbieder bij FairFriends terecht via het online contactformulier, via email en telefonisch.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1    Beperking aansprakelijkheid
Productaanbieder vrijwaart FairFriends jegens enige aanspraken voortvloeiende uit: de verzending van de bestelling, het aanbod en content van de shops, juistheid van gegevens en gedragingen/­uitspraken van Productaanbieders en Klanten.
Partijen zijn niet aansprakelijk voor gederfd inkomen, gederfde winst, verlies van gegevens en andere indirecte schade of gevolgschade die door de andere partij wordt geleden, mits is voldaan aan deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 11. Overige voorwaarden en bepalingen

11.1    Intellectueel eigendom
Productaanbieder behoudt tot het moment van verkoop het eigendom op de producten, alsmede de auteursrechten op de content in de eigen shop. FairFriends respecteert deze rechten en zal deze content niet gebruiken voor enig ander doel dan het promoten van producten en FairFriends. Productaanbieder erkent dat FairFriends rechthebbende is van het merk FairFriends en alle overige onderscheidingsmiddelen van FairFriends alsmede van de vormgeving, software, formats, domeinnamen van de site van FairFriends en dat Productaanbieder niet gerechtigd is deze te gebruiken, of aan derden toe te staan deze te gebruiken zonder schriftelijke toestemming vooraf. 

C. Bijzondere bepalingen FairFriends & Projectaanbieder (stichtingen)

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1       Toepassing
Deze Bijzondere Bepalingen FairFriends & Projectaanbieder zijn van toepassing op de Dienst die door FairFriends worden aangeboden aan Projectaanbieders.

1.2       Aanvaarding
Schriftelijke aanvaarding middels een getekend contract (Plaatsingsovereenkomst) door de Projectaanvrager en een wettelijk vertegenwoordiger van Stichting FairFriends Foundation.

1.3       Afwijkingen
Van deze Bijzondere Bepalingen kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4       Wijzigingen
FairFriends heeft het recht de bepalingen te wijzigen. De gewijzigde bepalingen zullen van toepassing zijn zodra deze op de site zijn gepubliceerd en de Projectaanbieder op de hoogte is gebracht. Indien de Projectaanbieder daarna gebruik blijft maken van zijn Projectaccount aanvaardt deze daarmee de toepasselijkheid van de gewijzigde bepalingen.

1.5       Algemene voorwaarden
De Bijzondere Bepalingen FairFriends & Projectaanbieder maken integraal deel uit van de Algemene Voorwaarden van FairFriends. Projectaanbieder verplicht zich kennis te nemen van de Algemene Voorwaarden en hier naar te handelen.

Artikel 2. Aanmelden Project

2.1       Projectaanbieders
Enkel stichtingen, in het bezit van een ANBI-verklaring en een Nederlandse bankrekening, kunnen een project aanmelden bij FairFriends.

2.2       Aantal projecten
De Projectaanbieder werft gelijktijdig voor maximaal twee projecten per land op de website van FairFriends, tot een maximum van drie projecten per Projectaanbieder.
FairFriends limiteert het totaal aantal projecten dat toegelaten wordt om via FairFriends geld in te zamelen en kan deze limiet te allen tijde wijzigen.

2.3       Acceptatie
Stichting FairFriends Foundation besluit of een project in aanmerking komt voor fondsenwerving via FairFriends. Daarin laat Stichting FairFriends Foundation zich onder meer leiden door:
       2.3.a   de mate waarin het project bijdraagt aan het realiseren van een ‘duurzaam leefbare en rechtvaardige wereld’. Mensen of dieren die door exogene factoren een aantoonbare achterstandspositie hebben, krijgen middels uitvoering van het project een (structureel) beter perspectief op een waardig en gezond leven;
       
2.3.b   de mate waarin een Projectaanbieder in het verleden aan haar verplichtingen uit hoofde van de Plaatsingsovereenkomst en de Algemene Voorwaarden en Bijzondere Bepalingen voldoet/heeft voldaan;
       
2.3.c   De resultaten die de Projectaanbieder in het verleden met het realiseren van projecten heeft behaald en de beschikbare middelen (kennis, capaciteit, andere financiering) om het onderhavige project te realiseren;
       2.3.d   Projectaanbieders die zich gelijktijdig aanmelden als Productaanbieder krijgen, ceteris paribus, voorrang in de acceptatie.

2.4       Aanmelddrempel
Een crowdfundcampagne bij FairFriends wordt afgesloten als binnen één maand na aanvang geen enkele donatie is binnengekomen. Heropenen kan dan in overleg en betaling van € 25 administratiekosten.
Bij campagnes waarvoor meer dan € 1.000 wordt aangevraagd geldt aanvullend:
Er wordt € 50 ingehouden als binnen de helft van de termijn voor fondsenwerving (maximaal 12 maanden) minder dan 25% bijeen is geworven. Is dus binnen die termijn méér dan 25% van het aangevraagde bedrag ontvangen, dan wordt niets ingehouden.

2.5       Projectbedrag
Het maximum aan te vragen bedrag per project is € 5.000.

Artikel 3. Looptijd en inhoud van het project

3.1       Looptijd
Het project heeft een maximale looptijd van 18 maanden, waarvan maximaal zes maanden voor fondsenwerving via FairFriends en twaalf maanden voor de projectuitvoering en eindrapportage. De eerste donatie wordt binnen 30 dagen nadat het project bij FairFriends online staat gerealiseerd. De looptijd start op de dag zoals vermeld staat in de Plaatsingsovereenkomst en eindigt op het moment dat verantwoording over het project aan FairFriends via de eindrapportage is afgelegd, inclusief een verslag (blog) op de FairFriends website. Het project blijft daarna voor onbepaalde tijd zichtbaar op de website van FairFriends.

3.2       Doelstelling
Het project is gericht op het structureel verbeteren van de leefomstandigheden voor mens en/of dier, waarbij aannemelijk wordt gemaakt dat de beoogde verbetering zonder de financiële steun via FairFriends niet mogelijk is. Eveneens dient aannemelijk te zijn dat het project de zelfredzaamheid van de begunstigden van het project vergroot en de afhankelijkheid van ondersteuning door de bij het project betrokken organisaties verkleint.

3.3       Afbakening
Een project is een unieke opgave, begrensd in tijd en middelen en afgesloten met een projectresultaat. FairFriends is geen platform waar fondsen mogen worden geworven voor:
       3.3.a   algemene exploitatiekosten van organisaties die het project begeleiden of uitvoeren, zowel in Nederland als (partner)organisaties in het buitenland. De gevraagde steun wordt gebruikt voor de uitvoering van het project en realisatie van de projectresultaten.
       
3.3.b   initiatieven die proselitisme (mede) beogen.

3.4       Beëindiging
Wanneer FairFriends van mening is dat het project in strijd is met de Algemene Voorwaarden of doelstellingen van FairFriends, behoudt FairFriends zich het recht voor het project niet te plaatsen of van de website te verwijderen en verwijderd te houden. Stichting FairFriends Foundation heeft hierin een adviserende functie. FairFriends stelt de Projectaanbieder per e-mail van haar beslissing op de hoogte met opgaaf van reden. Het besluit van FairFriends is definitief.

Artikel 4. Verantwoordelijkheden Projectaanbieder ten aanzien van het project

4.1       Uitvoering
De Projectaanbieder is verantwoordelijk voor de uitvoering, monitoring, evaluatie en follow-up van het project.

4.2       Informatievoorziening
De Projectaanbieder houdt Klanten en geïnteresseerden via de FairFriends website op de hoogte van de voortgang van het project, in ieder geval als volgt:
       4.2.a   Gedurende de periode dat de crowdfunding plaatsvindt wordt minimaal eenmaal per kwartaal over de voortgang gerapporteerd, door middel van het plaatsen van een nieuwsbericht (tekst, foto’s en/of film) op de projectpagina van de FairFriends website.
       4.2.b   Gedurende de periode dat de uitvoering van het project plaatsvindt wordt minimaal maandelijks over de voortgang gerapporteerd, door middel van het plaatsen van nieuwsbericht (tekst, foto’s en/of film) op de projectpagina van de FairFriends website.
       4.2.c   Vermelden nieuwe projectontwikkelingen: de Projectaanbieder vermeldt nieuwe projectontwikkelingen zo spoedig mogelijk op FairFriends.
       4.2.d   Zodra het project is voltooid, wordt hiervan verslag gedaan en op overtuigende wijze het resultaat met de bezoekers van FairFriends gedeeld.

4.3       Doorverwijzing
De Projectaanbieder plaatst (als zij een website heeft) een link of banner-met-link van FairFriends op de hompage van haar website.

4.4       Begroting
De Projectaanbieder overlegt een projectbegroting bij aanvang van het project.

4.5       Eindrapportage
De Projectaanbieder overlegt een eindrapportage na afloop van het project. Na een voldoende eindrapportage kan de Projectaanbieder een nieuw project bij FairFriends indienen.

4.6       Projectaanvraag
De Projectaanbieder verstrekt bij aanmelding van het project de volgende informatie:
       4.6.a   kopie uittreksel Kamer van Koophandel (niet ouder dan 3 maanden);
       
4.6.b   kopie identiteitsbewijs van minimaal twee tekenbevoegde bestuursleden.
       
4.6.c   door minimaal twee bestuursleden ondertekende, volledig ingevulde Plaatsingsovereenkomst.

4.7       Toetsing
FairFriends behoudt zich het recht voor een beoordelingsverklaring van een in Nederland geregistreerde registeraccountant of AA-accountant te eisen ten aanzien van de kredietwaardigheid van de Projectaanbieder, indien FairFriends dit noodzakelijk acht ter onderbouwing van de verantwoording aan Klanten die een project steunen.

Artikel 5. Doneren

5.1       Doneren
Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen via een Klantaccount op FairFriends aan de Projectaanbieder geld doneren ten behoeve van een project.

5.2       Uitbetaling
Het aangevraagde projectbedrag keert de FairFriends Foundation éénmalig uit conform deze Algemene Voorwaarden.

5.3       Niet gerealiseerd projectbudget
Als het gevraagde projectbedrag niet binnen zes maanden is gerealiseerd, zal Stichting FairFriends Foundation en de Projectaanbieder een passende oplossing vinden, waarbij het laatste oordeel van Stichting FairFriends Foundation bindend zal zijn. Mogelijke oplossingen zijn:
       5.3.a   Het deelbedrag wordt uitgekeerd aan de Projectaanbieder, wanneer deze aannemelijk kan maken dat dit voldoende is om tot een concreet (aangepast en aangeleverd) projectresultaat te komen;
       
5.3.b   Het deelbedrag wordt gedoneerd aan een ander project van dezelfde Projectaanbieder, waarbij aannemelijk kan worden gemaakt dat dit project binnen de overeengekomen termijnen kan worden gerealiseerd;
       5.3.c   Het deelbedrag wordt gedoneerd aan een ander project van een andere Projectaanbieder. Hiertoe wordt overgegaan wanneer 4.3.a of 4.3.b redelijkerwijs niet uitvoerbaar zijn of wanneer de Projectaanbieder, naar oordeel van FairFriends, in strijd met deze Algemene Voorwaarden of de Plaatsingsovereenkomst handelt of heeft gehandeld, danwel de reputatie van FairFriends of belanghebbenden van FairFriends heeft geschaad of schaadt. Het bestuur van de FairFriends Foundation bepaalt de bestemming van deze gelden.

5.4       Inhouding kosten
Wanneer de Klant naast donaties ook, in dezelfde transactie, één of meerdere producten of diensten bij FairFriends koopt, worden geen bankkosten in rekening gebracht en is het gedoneerde bedrag gelijk aan het door de Klant gedoneerde bedrag. Wordt uitsluitend gedoneerd, zonder producten te kopen, dan kan FairFriends de bancaire transactiekosten in rekening van de Klant brengen. De hoogte van dit bedrag wordt vermeld op de website van FairFriends.

5.5       Hoogte uitkering
Het door Stichting FairFriends Foundation uit te keren donatiebedrag is nooit hoger dan het door de Projectaanbieder aangevraagde bedrag. Voor een eventueel positief verschil tussen ontvangen donaties en het uit te betalen projectbedrag, wordt door het bestuur van Stichting FairFriends Foundation een passend alternatief, overeenkomstig het doel in de stichtingsstatuten, gekozen.

5.6       Meldingsplicht andere inkomsten
Wanneer voor het ingediende project via meerdere kanalen geld wordt ingezameld, dan is de Projectaanbieder verplicht Stichting FairFriends Foundation periodiek te informeren over het resultaat daarvan. Het bij Stichting FairFriends Foundation aangevraagde bedrag wordt verlaagd met de inkomsten uit andere fondswervende activiteiten, wanneer het totale donatiebedrag hoger wordt dan het totaal benodigde projectbedrag.

5.7       Rechtsverhouding
Op de rechtsverhouding(en) tussen Projectaanbieder en Klanten zijn de artikelen 175 tot en met 188, Boek 7 BW (Burgerlijk Wetboek) betreffende ‘schenking’ van overeenkomstige toepassing.

5.8       Acceptatie donatie
Conform artikel 7:175 lid 2 BW geldt een door een Klant aan de Projectaanbieder gedane donatie als door de Projectaanbieder aangenomen, wanneer de Projectaanbieder na van de donatie te hebben kennis genomen, deze donatie niet onverwijld heeft afgewezen.

5.9       Terugvorderen donaties
De gestorte donaties kunnen niet worden teruggevorderd. Dit overeenkomstig artikel 46a t/m f van het Burgerlijk Wetboek 7, afdeling 9A: Overeenkomsten op afstand.

Artikel 6. Dienstverlening en aansprakelijkheid FairFriends

6.1       Communicatie
FairFriends reguleert de communicatie tussen Projectaanbieders en Klanten niet inhoudelijk. FairFriends heeft dan ook geen of ten hoogste een zeer beperkte controle over de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit of juistheid van de (verschillende onderdelen van de) tussen Projectaanbieder en de Klant over en weer uit hoofde van de Plaatsingsovereenkomst bestaande rechten en verplichtingen.

D. Bijzondere bepalingen FairFriends & Klant

Artikel 1. Rol FairFriends

FairFriends biedt een verkoopplatform aan autonome Productverkopers en een crowdfundingplatform aan autonome Projectaanbieders. Dientengevolge is FairFriends niet aansprakelijk noch verantwoordelijk voor de (kwaliteit van de) geleverde producten en/of diensten door Product- en Projectaanbieders. FairFriends verkoopt geen ingekochte producten en diensten; deze zijn eigendom van de betreffende aanbieder tot het moment waarop de Klant tot aanschaf is overgegaan. De (koop)overeenkomst wordt derhalve aangegaan tussen Klant en Productaanbieder.

Uiteraard streeft FairFriends middels een correcte en transparante werkwijze naar samenwerking met uitsluitend betrouwbare organisaties. In deze Algemene Voorwaarden staat beschreven aan welke bepalingen Product- en Projectaanbieders zich dienen te houden en FairFriends zal passende maatregelen nemen wanneer niet overeenkomstig deze Algemene Voorwaarden wordt gehandeld of wanneer daartoe het vermoeden bestaat.

Artikel 2. Herroepingsrecht

2.1       Termijn
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt.

2.2       Uitoefenen
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u FairFriends via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. De contactgegevens van FairFriends vindt u hier.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden vóórdat de herroepingstermijn is verstreken.

2.3       Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

2.4       Terugbetaling
FairFriends mag wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt (zie: NL L 304/84 Publicatieblad van de Europese Unie 22.11.2011).

2.5       Retourneren
U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.
U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

2.6       Herroepingsrecht en donaties
Het herroepingsrecht is niet van toepassing op afzonderlijke donaties aan projecten.

Artikel 1. Garantie

De Productverkopers dienen de (wettelijke) garantietermijnen te respecteren en aanvullende garantievoorwaarden bij het product te vermelden. Aangezien de verkoopovereenkomst tussen de consument en de betreffende Productleverancier wordt gesloten, speelt FairFriends geen formele rol in het toepassen van garantie. Wel waardeert FairFriends het op de hoogte te worden gehouden in geval van geschillen, zodat FairFriends passende maatregelen kan nemen om herhaling te voorkomen.

Artikel 5. Klachten en geschillen

Klachten omtrent (het functioneren van) de Dienst worden door FairFriends in behandeling genomen. Alle overige klachten worden aan de desbetreffende Product- of Projectleverancier overgedragen. De (wijze van) afhandeling kan voor FairFriends aanleiding zijn om zelf maatregelen te nemen die herhaling voorkomen danwel de kwaliteit te verbeteren, voor zover FairFriends daaromtrent door partijen wordt geïnformeerd.